¥0

គឹម ហាក់/ពិព័រណ៌រូបថត

「រស់ IV」

Tour Start

「រស់ IV」

រូបថតរបស់ គឹម ក់ ប់េយើងអំពីដំេណើរេះេន់រ ចង់ំ ដំេណើរែដលេរេពញេយពទន់ភន់ េះបីរងទុក៉ងក៏ក់េឡើង។
សំដី របស់ ៉ន់ រទី សង់ពីបុពបទ “រស់ន” ជំពូក៣។

បជនកមេចើនក់តូវនបងំឲរត់េភៀសខនេចញពីបេទសរបស់ពួកេគេដើមីេគច ផុតពីរជិះន់ រសប់រលនិងសមេមរបបែខរកហមៃនទសវតរ ១៩៧០។ គឹមក់ េកើតំ១៩៨១ត់នរប់រមណ៍េលើសម័យលៃនបវតិសេនះ និងរចងំល់ខនែដលនេកើតេឡើងកងជំន់ឪពុកយរបស់ត់ កងំ២០១៤ ត់ប់េផើមេលើគេង “រស់ន” េយនជួបល់មួយអកែដលេរស់ន នជីវតពីរបបែខរកហមនិងចងកឯកររបស់របរំងយនិងេរឿងវជីវតល់ខន របស់ពួកេគ។ត់ប់េផើមផលិតៃដេលើបនបទេនះដំបូងេេខតត់ដំបង (បេទស កមំ២០១៤), ទីកុង Brisbane (បេទសអូរលី ំ២០១៥) និងទីកុងអ កេឡន (បេទសណេវលេហឡង់ ំ២០១៨) និងំ២០២០ត់ទទួលនរ រូបករណ៍េដើមីផលិតៃដេបេទសជប៉ុនពីមជមណលស៊ ៃនមូលនិធិជប៉ុន។គេង “រស់ន” ជំពូក៤ផលិតេឡើងចមងេកងេខត។រំងពិព័រណ៌េនះ បញនូវកមងរូបពរបស់ គឹមក់ េលើកដំបូងេកងបេទសជបុ៉នបញរូបថត មនុសនិងវតចំនួន៤០សនឹកែដលសង់ច់េរឿងេចញពីគួរកម១២គួរ។ េយរួមបលំងអតីតនិសិតែដលមិនចវលតឡប់េបេទសរបស់ពួកេគវញ េយរពចចលេកងបេទសកមកងទសវតរ ១៩៧០និងអកែដល មកដល់បេទសជបុ៉នជនេភៀសខនកងទសវតរ ១៩៨០។េយើងសងឹមរំងពិព័រ ណ៌េនះនឹងផល់ឱសមួយសប់មនុសែដលមកពីមជនចមុះឲ យល់ន់ែតច្ស់ពីនិងទទួលយកេវញេមកេយឆងត់ពំែដៃនងយ និងវបធម៌។

Index List

Select language